BẢNG THÔNG SỐ PHỤC VỤ XÂY DỰNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng)
Số TT LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ Số ca năm (ca/năm) Định mức khấu hao, sửa chữa,  chi phí khác năm  (%/giá tính khấu hao) Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca Thành phần – cấp bậc  thợ điều khiển máy Giá tính khấu hao (1000đ) (tham khảo)
Khấu hao Sửa chữa Chi phí khác
Máy đào một gầu, bánh xích –  dung tích gầu:
1               0,22 m3 260 18 6,04 5,00 32,40 lít diezel 1×4/7 411.345
2               0,30 m3 260 18 6,04 5,00 35,10 lít diezel 1×4/7 497.970
3               0,40 m3 260 17 5,76 5,00 42,66 lít diezel 1×4/7 589.149
4               0,50 m3 260 17 5,76 5,00 51,30 lít diezel 1×4/7 692.604
5               0,65 m3 260 17 5,76 5,00 59,40 lít diezel 1×3/7+1×5/7 782.397
6               0,80 m3 260 17 5,76 5,00 64,80 lít diezel 1×3/7+1×5/7 860.637
7               1,00 m3 260 17 5,76 5,00 74,52 lít diezel 1×4/7+1×6/7 967.896
8               1,20 m3 260 17 5,76 5,00 78,30 lít diezel 1×4/7+1×6/7 1.328.630
9               1,25 m3 260 17 5,76 5,00 82,62 lít diezel 1×4/7+1×6/7 1.355.540
10               1,60 m3 260 16 5,48 5,00 113,22 lít diezel 1×4/7+1×6/7 1.632.402
11               2,00 m3 260 16 5,48 5,00 127,50 lít diezel 1×4/7+1×7/7 2.096.910
12               2,30 m3 260 16 5,48 5,00 137,70 lít diezel 1×4/7+1×7/7 2.370.038
13               2,50 m3 300 16 5,48 5,00 163,71 lít diezel 1×4/7+1×7/7 2.818.574
14               3,50 m3 300 14 4,08 5,00 196,35 lít diezel 1×4/7+1×7/7 4.932.396
15               3,60 m3 300 14 4,00 5,00 198,90 lít diezel 1×4/7+1×7/7 5.236.732
16               5,40 m3 300 14 3,80 5,00 218,28 lít diezel 1×4/7+1×7/7 6.372.978
17               6,50 m3 300 14 3,80 5,00 332,01 lít diezel 1×4/7+1×7/7 8.389.710
18               9,50 m3 300 14 3,52 5,00 397,80 lít diezel 1×4/7+1×7/7 12.934.878
19              10,40 m3 300 14 3,52 5,00 408,00 lít diezel 1×4/7+1×7/7 14.551.686
Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện – dung tích gầu:
20               2,50 m3 300 14 5,20 5,00 672,00 kWh 1×4/7+1×7/7 2.904.660
21               4,00 m3 300 14 4,92 5,00 924,00 kWh 1×4/7+1×7/7 4.023.602
22               4,60 m3 300 14 4,92 5,00 1050,00 kWh 1×4/7+1×7/7 5.617.106
23               5,00 m3 300 14 4,42 5,00 1134,00 kWh 1×4/7+1×7/7 5.841.187
24               8,00 m3 300 14 4,42 5,00 2079,00 kWh 1×4/7+1×7/7 10.185.615
Máy đào một gầu, bánh hơi – dung tích gầu:
25               0,15 m3 260 18 5,68 5,00 29,70 lít diezel 1×4/7 403.213
26               0,30 m3 260 18 5,68 5,00 33,48 lít diezel 1×4/7 555.513
27               0,75 m3 260 17 5,42 5,00 56,70 lít diezel 1×3/7+1×5/7 823.514
28               1,25 m3 260 17 4,74 5,00 73,44 lít diezel 1×4/7+1×6/7 1.463.979
Máy xúc lật – dung tích gầu:
29               1,00 m3 260 16 4,84 5,00 38,76 lít diezel 1×4/7 692.863
30               1,65 m3 260 16 4,84 5,00 75,24 lít diezel 1×3/7+1×5/7 978.120
31               2,00 m3 260 14 4,36 5,00 86,64 lít diezel 1×3/7+1×5/7 1.209.780
32               2,80 m3 260 14 4,36 5,00 100,80 lít diezel 1×4/7+1×6/7 1.904.760
33               3,20 m3 260 14 3,80 5,00 134,40 lít diezel 1×4/7+1×6/7 2.827.440
34               4,20 m3 260 14 3,80 5,00 159,60 lít diezel 1×4/7+1×6/7 3.769.920
Máy xúc chuyên dùng trong hầm – dung tích gầu:
35               0,90 m3 260 17 4,84 6,00 51,84 lít diezel 1×3/7+1×5/7 2.194.698
36               1,65 m3 260 17 4,84 6,00 65,25 lít diezel 1×3/7+1×5/7 2.523.903
37               4,20 m3 260 14 3,40 6,00 89,04 lít diezel 1×4/7+1×6/7 5.869.853
Máy cào đá, động cơ điện – năng suất:
38               2 m3/ph 260 14 5,30 6,00 132,00 kWh 1×4/7+1×5/7 406.636
39               3 m3/ph 260 14 5,30 6,00 247,50 kWh 1×4/7+1×5/7 711.613
40               8 m3/ph 260 14 5,10 6,00 673,20 kWh 1×4/7+1×6/7 1.501.084
Máy ủi – công suất:
41               45,0 CV 230 18 6,04 5,00 22,95 lít diezel 1×4/7 263.109
42               54,0 CV 230 18 6,04 5,00 27,54 lít diezel 1×4/7 280.033
43               75,0 CV 230 18 6,04 5,00 38,25 lít diezel 1×4/7 348.381
44               105,0 CV 250 17 5,76 5,00 44,10 lít diezel 1×3/7+1×5/7 559.858
45               108,0 CV 250 17 5,76 5,00 46,20 lít diezel 1×3/7+1×5/7 598.234
46               130,0 CV 250 17 5,76 5,00 54,60 lít diezel 1×3/7+1×5/7 764.832
47               140,0 CV 250 17 5,76 5,00 58,80 lít diezel 1×3/7+1×5/7 959.962
48               160,0 CV 250 17 5,76 5,00 67,20 lít diezel 1×3/7+1×5/7 1.249.276
49               180,0 CV 250 16 5,48 5,00 75,60 lít diezel 1×3/7+1×5/7 1.416.330
50               250,0 CV 250 16 5,16 5,00 93,60 lít diezel 1×3/7+1×6/7 1.779.339
51               271,0 CV 250 14 4,64 5,00 105,69 lít diezel 1×3/7+1×6/7 2.182.580
52               320,0 CV 250 14 4,08 5,00 124,80 lít diezel 1×3/7+1×7/7 2.996.896
Thùng cạp + đầu kéo bánh xích – dung tích thùng:
53               2,50 m3 210 18 4,24 5,00 37,67 lít diezel 1×4/7 406.980
54               2,75 m3 210 18 4,24 5,00 38,48 lít diezel 1×4/7 447.930
55               3,00 m3 210 18 4,24 5,00 40,50 lít diezel 1×4/7 470.736
56               4,50 m3 210 18 4,24 5,00 58,32 lít diezel 1×4/7 622.818
57               5,00 m3 210 17 4,06 5,00 58,32 lít diezel 1×3/7+1×5/7 676.746
58               8,00 m3 210 17 4,06 5,00 71,40 lít diezel 1×3/7+1×5/7 839.256
59               9,00 m3 210 17 4,06 5,00 76,50 lít diezel 1×3/7+1×6/7 912.252
Máy cạp tự hành – dung tích thùng:
60               9,0 m3 240 17 4,23 5,00 132,00 lít diezel 1×3/7+1×6/7 1.213.476
61               10,0 m3 240 17 4,23 5,00 138,00 lít diezel 1×3/7+1×6/7 1.227.600
62               16,0 m3 240 16 4,04 5,00 153,90 lít diezel 1×3/7+1×7/7 1.848.000
63               25,0 m3 240 16 4,04 5,00 182,40 lít diezel 1×3/7+1×7/7 2.310.000
Máy san tự hành – công suất:
64               54,00 CV 210 18 3,70 5,00 19,44 lít diezel 1×4/7 541.791
65               90,00 CV 210 17 3,55 5,00 32,40 lít diezel 1×4/7 758.427
66               108,0 CV 210 17 3,55 5,00 38,88 lít diezel 1×3/7+1×5/7 971.784
67               180,0 CV 210 16 3,08 5,00 54,00 lít diezel 1×3/7+1×5/7 1.652.270
68               250,0 CV 210 16 3,08 5,00 75,00 lít diezel 1×3/7+1×6/7 2.323.765
Máy đầm đất cầm tay – trọng lượng:
69               50 kg 150 20 5,40 4,00 3,06 lít xăng 1×3/7 14.208
70               60 kg 150 20 5,40 4,00 3,57 lít xăng 1×3/7 17.760
71               70 kg 150 20 5,40 4,00 4,08 lít xăng 1×3/7 19.200
72               80 kg 150 20 5,40 4,00 4,59 lít xăng 1×3/7 20.160
Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích – trọng lượng:
73               9,0 T 230 18 4,86 5,00 36,00 lít diezel 1×4/7 323.235
74               12,5 T 230 18 4,86 5,00 38,40 lít diezel 1×4/7 359.260
75               18,0 T 230 18 4,86 5,00 46,20 lít diezel 1×4/7 447.370
76               25,0 T 230 17 4,59 5,00 54,60 lít diezel 1×5/7 606.994
77               26,5 T 230 17 4,59 5,00 63,00 lít diezel 1×5/7 640.025
Đầm bánh hơi tự hành – trọng lượng:
78               16,0 T 230 18 4,32 5,00 37,80 lít diezel 1×5/7 528.292
79               17,5 T 230 18 4,32 5,00 42,00 lít diezel 1×5/7 582.217
80               25,0 T 230 17 4,08 5,00 54,60 lít diezel 1×5/7 752.477
Máy đầm rung tự hành – trọng lượng:
81               8 T 230 17 4,59 5,00 19,20 lít diezel 1×4/7 591.735
82               15T 230 17 4,25 5,00 38,64 lít diezel 1×4/7 964.055
83               18T 230 17 4,25 5,00 52,80 lít diezel 1×4/7 1.128.083
84               25T 230 17 3,74 5,00 67,20 lít diezel 1×4/7 1.268.582
Đầm chân cừu + đầu kéo – trọng lượng:
85               5,5 T 230 18 3,60 5,00 25,92 lít diezel 1×4/7 331.614
86               9,0 T 230 18 3,60 5,00 36,00 lít diezel 1×4/7 411.552
Đầm bánh thép tự hành – trọng lượng:
87               8,50 T 230 18 2,88 5,00 24,00 lít diezel 1×3/7 256.928
88               10,0 T 230 18 2,88 5,00 26,40 lít diezel 1×4/7 334.353
89               12,2 T 230 18 2,88 5,00 32,16 lít diezel 1×4/7 363.029
90               13,0 T 230 18 2,88 5,00 36,00 lít diezel 1×4/7 392.093
91               14,5 T 230 18 2,88 5,00 38,40 lít diezel 1×4/7 445.032
92               15,5 T 230 17 2,72 5,00 41,76 lít diezel 1×4/7 552.414
Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) – trọng lượng:
93                10 T 230 17 2,50 5,00 40,32 lít diezel 1×4/7 472.425
Ô tô vận tải thùng – trọng tải:
94               2,0 T 220 18 6,20 6,00 12,00 lít xăng 1×2/4 Loại < 3,5 Tấn 122.430
95               2,5 T 220 17 6,20 6,00 13,00 lít xăng 1×3/4 Loại < 3,5 Tấn 146.300
96               4,0 T 220 17 6,20 6,00 20,00 lít xăng 1×2/4 Loại  3,5 – 7,5 Tấn 163.570
97               5,0 T 220 17 6,20 6,00 25,00 lít diezel 1×2/4 Loại  3,5 – 7,5 Tấn 212.415
98               6,0 T 220 17 6,20 6,00 29,00 lít diezel 1×3/4 Loại  3,5 – 7,5 Tấn 238.665
99               7,0 T 220 17 6,20 6,00 31,00 lít diezel 1×3/4 Loại  3,5 – 7,5 Tấn 285.495
100               10,0 T 220 16 6,20 6,00 38,00 lít diezel 1×2/4  Loại  7,5 -16,5 Tấn 368.130
101               12,0 T 220 16 6,20 6,00 41,00 lít diezel 1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 391.545
102               12,5 T 220 16 6,20 6,00 42,00 lít diezel 1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 415.485
103               20,0 T 220 14 5,44 6,00 56,00 lít diezel 1×3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn 806.501
Ô tô tự đổ – trọng tải:
104               2,5 T 260 17 7,50 6,00 18,90 lít xăng 1×2/4 Loại <= 3,5 Tấn 157.658
105               3,5 T 260 17 7,50 6,00 28,35 lít xăng 1×3/4 Loại <= 3,5 Tấn 184.262
106               4,0 T 260 17 7,50 6,00 32,40 lít xăng 1×2/4 Loại  3,5 – 7,5 Tấn 206.090
107               5,0 T 260 17 7,50 6,00 40,50 lít diezel 1×2/4 Loại  3,5 – 7,5 Tấn 252.726
108               6,0 T 260 17 7,30 6,00 43,20 lít diezel 1×3/4 Loại  3,5 – 7,5 Tấn 291.372
109               7,0 T 260 17 7,30 6,00 45,90 lít diezel 1×3/4 Loại  3,5 – 7,5 Tấn 356.237
110               9,0 T 260 17 7,30 6,00 51,30 lít diezel 1×2/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 397.017
111               10,0 T 260 17 7,30 6,00 56,70 lít diezel 1×2/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 433.238
112               12,0 T 260 17 7,30 6,00 64,80 lít diezel 1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 499.898
113               15,0 T 260 16 6,80 6,00 72,90 lít diezel 1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 819.123
114               20,0 T 300 16 6,80 6,00 75,60 lít diezel 1×3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn 1.518.224
115               22,0 T 300 16 6,80 6,00 76,95 lít diezel 1×3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn 1.806.818
116               25,0 T 300 14 6,80 6,00 81,00 lít diezel 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn 2.347.380
117               27,0 T 300 14 6,60 6,00 86,40 lít diezel 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn 2.760.610
118               32,0 T 300 14 6,60 6,00 91,68 lít diezel 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn 3.014.076
119               36,0 T 300 14 6,60 6,00 116,40 lít diezel 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn 3.760.657
120               42,0 T 300 14 6,60 6,00 130,56 lít diezel 1×3/4 Loại > 40,0 tấn 4.722.764
121               55,0 T 300 14 6,50 6,00 156,00 lít diezel 1×4/4 Loại > 40,0 tấn 5.317.649
Ô tô đầu kéo – công suất:
122               150,0 CV 200 13 4,85 6,00 30,00 lít diezel 1×3/4 Loại  7,5 – 16,5 Tấn 317.746
123               180,0 CV 200 13 4,85 6,00 36,00 lít diezel 1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 379.808
124               200,0 CV 200 13 4,85 6,00 40,00 lít diezel 1×3/4 Loại  16,5 -25,0 Tấn 438.796
125               240,0 CV 200 12 4,35 6,00 48,00 lít diezel 1×3/4 Loại  16,5 -25,0 Tấn 542.237
126               255,0 CV 200 12 4,35 6,00 51,00 lít diezel 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn 644.345
127               272,0 CV 200 11 4,04 6,00 56,00 lít diezel 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn 792.350
Ô tô chuyển trộn bê tông – dung tích thùng trộn:
128               5,0 m3 220 17 5,70 6,00 36,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 470.467
129               6,0 m3 220 17 5,70 6,00 43,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 541.037
130               8,0 m3 220 17 5,70 6,00 50,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4Loại  16,55 -25 Tấn 842.108
131               8,7 m3 220 17 5,50 6,00 52,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  16,5 -25 Tấn 988.188
132               10,7 m3 220 17 5,50 6,00 64,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  16,5 -25 Tấn 1.331.457
133               14,5 m3 220 17 5,50 6,00 70,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  25 -40 Tấn 1.844.418
Ô tô tưới nước – dung tích:
134               4,0 m3 220 15 4,78 6,00 20,25 lít diezel 1×2/4 Loại  3,5 – 7,5 Tấn 273.240
135               5,0 m3 220 14 4,35 6,00 22,50 lít diezel 1×3/4 Loại  3,5 – 7,5 Tấn 309.870
136               6,0 m3 220 14 4,35 6,00 24,00 lít diezel 1×3/4 Loại  3,5 – 7,5 Tấn 355.925
137               7,0 m3 220 13 4,12 6,00 25,50 lít diezel 1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 428.750
138               9,0 m3 220 13 4,12 6,00 27,00 lít diezel 1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 496.125
Xe ô tô tải có gắn cần trục – trọng tải xe:
139               5,0 T 240 17 4,55 6,00 27,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  3,5 -7,5 Tấn 463.962
140               6,0 T 240 17 4,55 6,00 28,80 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  3,5 -7,5 Tấn 553.144
141               7,0 T 240 17 4,35 6,00 30,60 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  3,5 -7,5 Tấn 693.887
142               10,0 T 230 17 4,35 6,00 37,80 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 992.020
Rơ mooc – trọng tải:
143               2,0 T 200 20 4,90 6,00 1×1/4 loại <3,5 tấn 41.650
144               4,0 T 200 20 4,90 6,00 1×1/4 loại 3,5 – 7,5 tấn 55.760
145               7,5 T 200 16 4,32 6,00 1×1/4 loại 7,5 – 16,5 tấn 73.525
146               14,0 T 200 13 3,66 6,00 1×1/4 loại 7,5 – 16,5 tấn 99.425
147               15,0 T 200 13 3,66 6,00 1×1/4 loại 7,5 – 16,5 tấn 106.590
148               21,0 T 200 13 3,66 6,00 1×1/4 loại 16,5 – 25 tấn 123.690
149               40,0 T 200 13 3,14 6,00 1×1/4 loại >= 40 tấn 231.336
150               100,0 T 200 13 3,14 6,00 1×1/4 loại >= 40 tấn 418.527
151               125,0 T 200 13 3,14 6,00 1×1/4 loại >= 40 tấn 468.720
Máy kéo bánh xích – công suất:
152               45,0 CV 200 18 5,04 5,00 21,60 lít diezel 1×4/7 151.560
153               54,0 CV 200 18 5,04 5,00 25,92 lít diezel 1×4/7 178.380
154               75,0 CV 200 18 5,04 5,00 32,40 lít diezel 1×4/7 206.400
155               110,0 CV 200 17 4,76 5,00 41,47 lít diezel 1×4/7 257.100
156               130,0 CV 200 17 4,76 5,00 49,92 lít diezel 1×4/7 275.025
Máy kéo bánh hơi – công suất:
157              28,0 CV 200 18 4,32 5,00 11,76 lít diezel 1×4/7 114.300
158              40,0 CV 200 18 4,32 5,00 16,80 lít diezel 1×4/7 124.100
159              50,0 CV 200 18 4,32 5,00 21,00 lít diezel 1×4/7 138.080
160              60,0 CV 200 18 4,32 5,00 25,20 lít diezel 1×4/7 154.320
161              80,0 CV 200 18 4,32 5,00 33,60 lít diezel 1×4/7 198.960
162              165,0 CV 200 15 3,60 5,00 55,44 lít diezel 1×4/7 280.910
163              215,0 CV 200 15 3,20 5,00 67,73 lít diezel 1×5/7 362.895
Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm:
164              Tời ma nơ – 13 kW 300 14 4,30 6,00 42,90 kWh 1×4/7+1×5/7 19.475
165              Xe goòng 3 T 300 14 4,30 6,00 1×4/7+1×5/7 20.763
166              Xe goòng 5,8  m3 300 14 4,30 6,00 1×4/7+1×5/7 847.713
167              Đầu kéo 30 T 300 11 3,80 6,00 37,44 lít diezel 1×4/7+1×5/7 2.085.099
168              Quang lật 360 T/h 300 14 4,30 6,00 27,00 kWh 1×4/7+1×5/7 166.287
Cần trục máy kéo – sức nâng:
169              5,0 T 200 16 4,50 5,00 18,00 lít diezel 1×5/7 243.104
170              6,0 T. 200 16 4,50 5,00 21,00 lít diezel 1×5/7 279.570
171              7,0 T 200 16 4,50 5,00 24,00 lít diezel 1×5/7 337.581
172              8,0 T 200 16 4,50 5,00 33,00 lít diezel 1×5/7 388.218
Cần trục ô tô – sức nâng:
173              1,0 T 220 16 4,72 5,00 21,38 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  <3,5 Tấn 321.750
174              3,0 T 220 16 4,72 5,00 24,75 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  <3,5 Tấn 388.500
175              4,0 T 220 16 4,72 5,00 25,88 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  3,5 -7,5 Tấn 463.320
176              5,0 T 220 16 4,40 5,00 30,38 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  3,5 -7,5 Tấn 514.500
177              6,0 T 220 16 4,40 5,00 32,63 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  3,5 -7,5 Tấn 671.490
178              10,0 T 220 14 4,28 5,00 37,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 998.941
179              16,0 T 220 14 4,28 5,00 43,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4Loại  7,5 -16,5 Tấn 1.337.766
180              20,0 T 220 14 4,28 5,00 44,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại 16,5 -25 Tấn 1.666.744
181              25,0 T 220 14 4,00 5,00 50,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4Loại  16,5 -25 Tấn 1.916.814
182              30,0 T 220 14 4,00 5,00 54,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  25 -40 Tấn 2.166.767
183              35,0 T 220 14 4,00 5,00 60,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  25 -40 Tấn 2.500.116
184              40,0 T 220 13 3,80 5,00 64,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4Loại  =>40 Tấn 3.210.480
185              45,0 T 220 13 3,80 5,00 66,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  =>40 Tấn 3.734.018
186              50,0 T 220 13 3,80 5,00 66,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  =>40 Tấn 4.504.500
Cần trục bánh hơi – sức nâng:
187              16,0 T 200 14 4,28 5,00 33,00 lít diezel 1×3/7+1×5/7 918.936
188              25,0 T 200 14 4,28 5,00 36,00 lít diezel 1×4/7+1×6/7 1.126.825
189              40,0 T 200 13 3,80 5,00 49,50 lít diezel 1×4/7+1×6/7 2.335.741
190              63,0 T 200 13 3,80 5,00 60,50 lít diezel 1×4/7+1×6/7 2.767.335
191              90,0 T 200 12 3,60 5,00 68,75 lít diezel 1×4/7+1×7/7 5.225.007
192              100,0 T 200 12 3,60 5,00 74,25 lít diezel 2×4/7+1×7/7 6.294.358
193              110,0 T 200 12 3,36 5,00 77,50 lít diezel 2×4/7+1×7/7 7.953.369
194              130,0 T 200 12 3,36 5,00 81,00 lít diezel 2×4/7+1×7/7 9.496.451
Cần trục bánh xích – sức nâng:
195              5,0 T 200 16 5,04 5,00 31,50 lít diezel 1×3/7+1×5/7 719.629
196              7,0 T 200 14 4,56 5,00 33,00 lít diezel 1×3/7+1×5/7 883.872
197              10,0 T 200 14 4,28 5,00 36,00 lít diezel 1×3/7+1×5/7 965.980
198              16,0 T 200 14 4,28 5,00 45,00 lít diezel 1×3/7+1×5/7 1.256.044
199              25,0 T 200 14 4,28 5,00 47,00 lít diezel 1×4/7+1×6/7 1.687.834
200              28,0 T 200 14 4,28 5,00 48,75 lít diezel 1×4/7+1×6/7 2.014.894
201              40,0 T 200 13 3,80 5,00 51,25 lít diezel 1×4/7+1×6/7 2.696.803
202              50,0 T 200 13 3,80 5,00 53,75 lít diezel 1×4/7+1×6/7 2.973.986
203              63,0 T 200 13 3,80 5,00 56,25 lít diezel 1×4/7+1×7/7 3.865.466
204              100,0 T 200 12 3,60 5,00 58,95 lít diezel 2×4/7+1×7/7 8.727.566
205              110,0 T 200 12 3,36 5,00 62,78 lít diezel 2×4/7+1×7/7 10.164.042
206              130,0 T 200 12 3,36 5,00 72,00 lít diezel 2×4/7+1×7/7 11.903.144
207              150,0 T 200 12 3,36 5,00 83,25 lít diezel 2×4/7+1×7/7 13.280.980
Cần trục tháp – sức nâng:
208              3,0 T 280 16 4,72 6,00 37,50 kWh 1×3/7+1×5/7 569.010
209              5,0 T 280 16 4,72 6,00 42,00 kWh 1×3/7+1×5/7 775.905
210              8,0 T 280 14 4,28 6,00 52,50 kWh 1×3/7+1×5/7 944.622
211              10,0 T 280 14 4,00 6,00 60,00 kWh 1×3/7+1×5/7 1.263.762
212              12,0 T 280 14 4,00 6,00 67,50 kWh 1×3/7+1×5/7 1.539.648
213              15,0 T 280 14 4,00 6,00 90,00 kWh 1×3/7+1×5/7 1.691.442
214              20,0 T 280 13 3,80 6,00 112,50 kWh 1×3/7+1×5/7 2.029.185
215              25,0 T 280 13 3,80 6,00 120,00 kWh 1×3/7+1×6/7 2.813.805
216              30,0 T 280 13 3,80 6,00 127,50 kWh 1×3/7+1×6/7 3.526.350
217              40,0 T 280 13 3,54 6,00 135,00 kWh 1×3/7+1×6/7 4.093.050
218              50,0 T 280 13 3,54 6,00 142,50 kWh 2×47/7+1×6/7 5.134.050
219              60,0 T 280 13 3,54 6,00 198,00 kWh 2×47/7+1×6/7 6.417.563
220              Cẩu tháp MD 900 280 13 3,54 6,00 480,00 kWh 2×4/7+1×6/7+1×7/7 18.586.863
Cần cẩu nổi, kéo theo – sức nâng:
221              30T 170 13 5,90 7,00 81,00 lít diezel T.ph2.1/2+3thợ máy(2×2/4+1×3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4 1.995.840
Cần cẩu nổi, tự hành – sức nâng:
222              100T 170 13 5,77 7,00 117,60 lít diezel T.tr1/2+T.pII.1/2+4thợ máy(3×2/4+1×4/4)+1thợ điện3/4+1 Thuỷ thủ 2/4 2.803.812
Cẩu lao dầm:
223              Cẩu  K33-60 170 14 3,52 6,00 232,56 kWh 1×3/7+4×4/7+1×6/7 1.743.360
Cổng trục – sức nâng:
224              10T 170 14 2,80 5,00 81,00 kWh 1×3/7+1×5/7 498.680
225              25T 170 14 2,80 5,00 86,40 kWh 1×3/7+1×5/7 657.020
226              30T 170 14 2,80 5,00 90,00 kWh 1×3/7+1×6/7 772.965
227              60T 170 14 2,50 5,00 144,00 kWh 1×3/7+1×7/7 1.023.194
Cầu trục – sức nâng:
228              30 T 280 10 2,30 5,00 48,00 kWh 1×3/7+1×6/7 349.600
229              40 T 280 10 2,30 5,00 60,00 kWh 1×3/7+1×6/7 393.300
230              50 T 280 10 2,30 5,00 72,00 kWh 1×3/7+1×6/7 445.740
231              60 T 280 10 2,30 5,00 84,00 kWh 1×3/7+1×7/7 534.905
232              90 T 280 10 2,30 5,00 108,00 kWh 1×3/7+1×7/7 664.830
233              110 T 280 10 2,10 5,00 132,00 kWh 1×3/7+1×7/7 917.460
234              125 T 280 10 2,10 5,00 144,00 kWh 1×3/7+1×7/7 1.055.070
235              180 T 280 10 2,10 5,00 168,00 kWh 1×3/7+1×7/7 1.371.690
236              250 T 280 10 2,00 5,00 204,00 kWh 1×3/7+1×7/7 1.770.971
Máy vận thăng – sức nâng:
237              0,3 T – H nâng 30 m 280 18 4,32 5,00 8,40 kWh 1×3/7 44.064
238              0,5 T – H nâng 50 m 280 18 4,32 5,00 15,75 kWh 1×3/7 79.920
239              0,8 T – H nâng 80 m 280 18 4,32 5,00 21,00 kWh 1×3/7 116.883
240              2,0 T – H nâng 100 m 280 17 4,08 5,00 31,50 kWh 1×3/7 156.492
Cần trục thiếu nhi – sức nâng:
241              0,5 T 180 20 4,80 5,00 3,60 kWh 1×3/7 7.245
Tời điện – sức kéo:
242              0,5 T 230 17 5,10 4,00 3,78 kWh 1×3/7 3.840
243              1,0 T 230 17 5,10 4,00 4,50 kWh 1×3/7 6.080
244              1,5 T 230 17 4,59 4,00 5,58 kWh 1×3/7 13.680
245              2,0 T 230 17 4,59 4,00 6,30 kWh 1×3/7 19.920
246              2,5 T 230 17 4,59 4,00 9,18 kWh 1×3/7 26.600
247              3,0 T 230 17 4,59 4,00 10,80 kWh 1×3/7 32.200
248              4,0 T 230 17 4,59 4,00 11,70 kWh 1×3/7 37.248
249              5,0 T 230 17 4,59 4,00 13,50 kWh 1×3/7 43.120
250 Kích thông tâm YCW – 150 T 180 14 2,20 5,00 1×4/7 8.500
251 Kích thông tâm YCW – 250 T 180 14 2,20 5,00 1×4/7 40.300
252 Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60T,6c) 180 14 3,50 5,00 30,00 kWh 1×4/7+1×5/7 176.400
253 Kích thông tâm YCW – 500 T 180 14 2,20 5,00 1×4/7 13.100
254 Kích sợi đơn YDC – 500 T 180 14 2,20 5,00 1×4/7 14.692
255 Kích thông tâm RRH – 100 T 180 14 2,20 5,00 1×4/7 61.303
256 Kích thông tâm RRH – 300 T 180 14 2,20 5,00 1×4/7 194.831
Máy luồn cáp – công suất:
257              15 kW 220 10 2,20 5,00 27,00 kWh 1×4/7 72.960
Trạm bơm dầu áp lực- công suất:
258              40 MPa (HCP-400) 180 20 6,50 5,00 13,65 kWh 1×4/7 15.000
259              50 MPa (ZB4 – 500) 180 20 6,50 5,00 19,50 kWh 1×4/7 19.000
Xe nâng hàng – sức nâng:
260              1,5 T 240 17 3,74 5,00 7,92 lít diezel 1×4/7 120.510
261              2,0 T 240 16 3,52 5,00 9,00 lít diezel 1×4/7 138.580
262              3,0 T 240 16 3,52 5,00 10,08 lít diezel 1×4/7 173.040
263              3,2 T 240 16 3,52 5,00 11,52 lít diezel 1×4/7 190.400
264              3,5 T 240 16 3,52 5,00 14,40 lít diezel 1×4/7 213.731
265              5,0 T 240 14 3,08 5,00 16,20 lít diezel 1×4/7 280.476
Máy nâng phục vụ thi công hầm – công suất:
266              135 CV 240 14 3,08 6,00 44,55 lít diezel 1×4/7 524.598
Máy trộn bê tông – dung tích:
267              100,0 lít 110 20 6,50 5,00 6,72 kWh 1×3/7 10.320
268              150,0 lít 110 20 6,50 5,00 8,40 kWh 1×3/7 13.200
269              200,0 lít 110 20 6,50 5,00 9,60 kWh 1×3/7 14.580
270              250,0 lít 110 20 6,50 5,00 10,80 kWh 1×3/7 19.505
271              425,0 lít 110 20 6,50 5,00 24,00 kWh 1×4/7 34.992
272              500,0 lít 140 20 6,50 5,00 33,60 kWh 1×4/7 44.955
273              800,0 lít 140 20 6,50 5,00 60,00 kWh 1×4/7 60.750
274              1150,0 lít 140 20 6,30 5,00 72,00 kWh 1×4/7 77.112
275              1600,0 lít 140 20 6,30 5,00 96,00 kWh 1×4/7 105.827
Máy trộn vữa – dung tích:
276              80,0 lít 120 20 6,80 5,00 5,28 kWh 1×3/7 8.250
277              110,0 lít 120 20 6,80 5,00 7,68 kWh 1×3/7 9.500
278              150,0 lít 120 20 6,80 5,00 8,40 kWh 1×3/7 11.500
279              200,0 lít 120 20 6,80 5,00 9,60 kWh 1×3/7 13.275
280              250,0 lít 120 20 6,80 5,00 10,80 kWh 1×3/7 14.844
281              325,0 lít 120 20 6,80 5,00 16,80 kWh 1×3/7 20.869
Trạm trộn bê tông – năng suất:
282              20,0  m3/h 220 18 5,60 5,00 92,40 kWh 1×3/7+1×5/7 700.500
283              22,0  m3/h 220 18 5,60 5,00 99,00 kWh 1×3/7+1×5/7 781.990
284              25,0  m3/h 220 18 5,60 5,00 115,50 kWh 1×3/7+1×5/7 828.909
285              30,0  m3/h 220 18 5,60 5,00 171,60 kWh 2×3/7+1×5/7 1.047.270
286              50,0  m3/h 220 18 5,60 5,00 198,00 kWh 2×3/7+1×5/7 1.764.815
287              60,0  m3/h 220 17 5,25 5,00 265,20 kWh 2×3/7+1×5/7 1.941.297
288              75,0  m3/h 220 17 5,25 5,00 417,60 kWh 2×3/7+1×4/7+1×6/7 2.372.880
289              125,0  m3/h 220 17 5,25 5,00 445,50 kWh 2×3/7+1×4/7+1×6/7 4.465.000
Máy bơm vữa – năng suất:
290              2,0  m3/h 110 20 6,60 5,00 12,60 kWh 1×4/7 42.750
291              4,0  m3/h 110 20 6,60 5,00 16,20 kWh 1×4/7 53.775
292              6,0  m3/h 110 20 6,60 5,00 19,80 kWh 1×3/7+1×4/7 69.240
293              9,0  m3/h 110 20 6,60 5,00 33,75 kWh 1×3/7+1×4/7 87.000
294              32 – 50  m3/h 110 20 6,10 5,00 72,00 kWh 1×3/7+1×4/7 114.439
Xe bơm bê tông, tự hành – năng suất:
295              50 m3/h 200 14 5,42 6,00 52,80 lít diezel 1×1/4+1×3/4 L.16,5-25T 1.680.592
296               60 m3/h 200 14 5,00 6,00 60,00 lít diezel 1×1/4+1×3/4 L.16,5-25T 1.882.263
Máy bơm bê tông – năng suất:
297              40 – 60  m3/h 200 14 6,50 5,00 180,68 kWh 1×1/4+1×3/4 L.16,5-25T 834.043
298              60 – 90  m3/h 200 14 6,50 5,00 247,50 kWh 1×1/4+1×3/4 L.16,5-25T 1.146.810
Máy phun vẩy – năng suất:
299              9  m3/h (AL 285) 180 14 4,92 6,00 54,00 kWh 2×3/7+1×4/7+1×6/7 1.251.280
300              16  m3/h (AL 500) 180 14 4,50 6,00 429,00 kWh 2×3/7+1×4/7+1×5/7+1×6/7 4.860.654
301 Máy trải bê tông SP.500 180 14 4,20 5,00 72,60 lít diezel 1×6/7+1×5/7+2×3/7 5.316.500
Máy đầm bê tông, đầm bàn – công suất:
302              0,4 kW 110 25 8,75 4,00 1,80 kWh 1×3/7 1.890
303              0,6 kW 110 25 8,75 4,00 2,70 kWh 1×3/7 2.363
304              0,8 kW 110 25 8,75 4,00 3,60 kWh 1×3/7 2.835
305              1,0 kW 110 25 8,75 4,00 4,50 kWh 1×3/7 3.260
Máy đầm bê tông, đầm cạnh – công suất:
306              1,0 kW 110 25 8,75 4,00 4,50 kWh 1×3/7 2.550
Máy đầm bê tông, dầm dùi – công suất:
307              0,6 kW 110 25 8,75 4,00 2,70 kWh 1×3/7 2.250
308              0,8 kW 110 25 8,75 4,00 3,60 kWh 1×3/7 2.970
309              1,0 kW 110 20 8,75 4,00 4,50 kWh 1×3/7 3.393
310              1,5 kW 110 20 8,75 4,00 6,75 kWh 1×3/7 3.834
311              2,8 kW 110 20 8,75 4,00 12,60 kWh 1×3/7 4.656
312              3,5 kW 110 20 6,50 4,00 15,75 kWh 1×3/7 12.600
Máy sàng rửa đá, sỏi – năng suất:
313              11,0  m3/h 110 20 7,60 5,00 29,40 kWh 1×3/7 8.500
314              35,0  m3/h 110 20 7,60 5,00 75,60 kWh 1×4/7 13.100
315              45,0  m3/h 110 20 7,60 5,00 96,60 kWh 1×4/7 16.300
Máy nghiền sàng đá di động – năng suất:
316              6,0  m3/h 220 20 8,60 5,00 63,00 kWh 1×3/7+1×4/7 238.900
317              20,0  m3/h 220 20 8,60 5,00 315,00 kWh 1×3/7+1×4/7 785.730
318              25,0  m3/h 220 20 7,60 5,00 357,00 kWh  2×3/7+1×4/7 1.026.960
319              125,0  m3/h 220 20 7,60 5,00 630,00 kWh  2×3/7+1×4/7 3.468.425
Máy nghiền đá thô – năng suất:
320              14,0  m3/h 220 20 8,60 5,00 134,40 kWh 1×3/7+1×4/7 124.800
321              200,0  m3/h 220 20 8,60 5,00 840,00 kWh 1×3/7+2×4/7+1×5/7+1×6/7 1.065.090
Trạm trộn bê tông asphan – năng suất:
322              25,0 T/h (140 m3/ca) 150 16 5,72 5,00 1.190 lít mazut + 210 kWh+210 lít diezel 4×3/7+4×4/7+3×5/7+1×6/7 2.275.000
323              30,0 T/h (156 m3/ca) 150 16 5,72 5,00 1.326 lít mazut + 234 kWh+234 lít diezel 4×3/7+4×4/7+3×5/7+1×6/7 2.730.000
324              40,0 T/h (176 m3/ca) 150 16 5,72 5,00 1.496 lít mazut + 264 kWh+264 lít diezel 5×3/7+5×4/7+4×5/7+1×6/7 3.038.750
325              50,0 T/h (200 (m3/ca) 150 16 5,72 5,00 1.700 lít mazut + 300 kWh+300 lít diezel 5×3/7+5×4/7+4×5/7+1×6/7 3.217.500
326              60,0 T/h (216 m3/ca) 150 16 5,72 5,00 1.836 lít mazut + 324 kWh+324 lít diezel 5×3/7+5×4/7+4×5/7+1×6/7 3.753.750
327              80,0 T/h (256 m3/ca) 150 13 5,46 5,00 2.176 lít mazut + 384 kWh+384 lít diezel 5×3/7+5×4/7+4×5/7+1×6/7 4.218.800
Máy phun nhựa đường – công suất:
328              190 CV 120 14 5,60 6,00 57,00 lít diezel 1×1/4 +1×3/4 Loại  7,5 -16,5 Tấn 559.475
Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa – năng suất:
329              65,0 T/h 150 16 6,40 5,00 33,60 lít diezel 1×3/7+1×5/7 672.100
330              100,0 T/h 150 16 6,40 5,00 50,40 lít diezel 1×3/7+1×5/7 795.410
331 Máy cào bóc đường Wirtgen – 1000C 220 18 5,80 5,00 92,40 lít diezel 1×4/7+1×5/7 2.021.334
332 Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A 170 20 3,50 5,00 1×4/7 38.400
333 Lò nấu sơn YHK 3A 170 17 3,56 5,00 10,54 lít diezel 1×4/7 217.980
334 Nồi nấu nhựa 170 25 10,00 5,00 1×4/7 5.520
Máy bơm nước, động cơ điện – công suất:
335              0,55 kW 180 17 4,74 4,00 1,49 kWh 1×3/7 2.000
336              0,75 kW 180 17 4,74 4,00 2,03 kWh 1×3/7 2.375
337              1,10 kW 180 17 4,74 4,00 2,97 kWh 1×3/7 2.750
338              1,50 kW 180 17 4,74 4,00 4,05 kWh 1×3/7 3.000
339              2,00 kW 180 17 4,74 4,00 5,40 kWh 1×3/7 3.125
340              2,80 kW 180 17 4,74 4,00 7,56 kWh 1×3/7 3.625
341              4,00 kW 150 17 4,74 5,00 10,80 kWh 1×3/7 5.000
342              4,50 kW 150 17 4,74 5,00 12,15 kWh 1×3/7 5.625
343              7,00 kW 150 17 4,74 5,00 16,80 kWh 1×3/7 8.265
344              10,00 kW 150 16 4,52 5,00 24,00 kWh 1×4/7 9.715
345              14,00 kW 150 16 4,52 5,00 33,60 kWh 1×4/7 12.789
346              20,00 kW 150 16 4,20 5,00 48,00 kWh 1×4/7 20.735
347              22,00 kW 150 16 4,20 5,00 52,80 kWh 1×4/7 23.925
348              28,00 kW 150 16 4,20 5,00 67,20 kWh 1×4/7 26.970
349              30,00 kW 150 16 4,20 5,00 72,00 kWh 1×4/7 32.683
350              40,00 kW 150 16 3,96 5,00 96,00 kWh 1×4/7 42.021
351              50,00 kW 150 16 3,96 5,00 120,00 kWh 1×4/7 49.358
352              55,00 kW 150 16 3,96 5,00 132,00 kWh 1×4/7 52.026
353              75,00 kW 150 14 3,59 5,00 180,00 kWh 1×4/7 74.831
354              113,00 kW 150 14 3,59 5,00 271,20 kWh 1×4/7 97.808
Máy bơm nước, động cơ diezel – công suất:
355              5,0 CV 150 20 5,40 5,00 2,70 lít diezel 1×4/7 9.281
356              5,5 CV 150 20 5,40 5,00 2,97 lít diezel 1×4/7 11.156
357              7,0 CV 150 20 5,40 5,00 3,78 lít diezel 1×4/7 12.656
358              7,5 CV 150 20 5,40 5,00 4,05 lít diezel 1×4/7 13.781
359              10,0 CV 150 20 5,40 5,00 5,10 lít diezel 1×4/7 19.320
360              15,0 CV 150 18 4,68 5,00 7,65 lít diezel 1×4/7 36.960
361              20,0 CV 150 18 4,68 5,00 10,20 lít diezel 1×4/7 47.250
362              37,0 CV 150 17 4,42 5,00 17,76 lít diezel 1×4/7 79.590
363              45,0 CV 150 17 4,42 5,00 21,60 lít diezel 1×4/7 87.465
364              75,0 CV 150 16 3,84 5,00 36,00 lít diezel 1×4/7 170.415
365              100,0 CV 150 16 3,84 5,00 45,00 lít diezel 1×4/7 172.759
366              150,0 CV 150 16 3,84 5,00 63,00 lít diezel 1×5/7 221.430
Máy bơm nước, động cơ xăng – công suất:
367              3,0 CV 150 20 5,80 5,00 1,62 lít xăng 1×4/7 6.375
368              4,0 CV 150 20 5,80 5,00 2,16 lít xăng 1×4/7 7.969
369              6,0 CV 150 20 5,80 5,00 3,24 lít xăng 1×4/7 10.875
370              7,0 CV 150 20 5,80 5,00 3,78 lít xăng 1×4/7 13.500
371              8,0 CV 150 20 5,80 5,00 4,32 lít xăng 1×4/7 14.156
Máy phát điện lưu động – công suất:
372              5,2 kW 140 14 4,20 5,00 4,86 lít diezel 1×3/7 21.675
373              8,0 kW 140 14 4,20 5,00 7,56 lít diezel 1×3/7 26.435
374              10,0 kW 140 14 4,20 5,00 10,80 lít diezel 1×3/7 41.492
375              15,0 kW 140 13 3,90 5,00 13,50 lít diezel 1×3/7 49.680
376              20,0 kW 140 13 3,90 5,00 19,20 lít diezel 1×3/7 67.608
377              25,0 kW 140 13 3,90 5,00 21,60 lít diezel 1×3/7 77.868
378              30,0 kW 140 13 3,90 5,00 24,00 lít diezel 1×3/7 89.046
379              38,0 kW 140 13 3,90 5,00 28,80 lít diezel 1×3/7 104.328
380              45,0 kW 140 13 3,90 5,00 31,20 lít diezel 1×3/7 114.048
381              50,0 kW 140 13 3,90 5,00 36,00 lít diezel 1×3/7 126.684
382              60,0 kW 140 12 3,60 5,00 40,50 lít diezel 1×3/7 147.852
383              75,0 kW 140 12 3,60 5,00 45,00 lít diezel 1×4/7 173.239
384              112,0 kW 140 11 3,30 5,00 68,25 lít diezel 1×4/7 226.976
385              122,0 kW 140 11 3,30 5,00 75,60 lít diezel 1×4/7 237.533
Máy nén khí, động cơ xăng – năng suất:
386              3,0  m3/h 150 13 5,46 5,00 0,63 lít xăng 1×4/7 3.500
387              11,0  m3/h 150 13 5,46 5,00 1,80 lít xăng 1×4/7 5.200
388              25,0  m3/h 150 13 5,46 5,00 2,88 lít xăng 1×4/7 9.900
389              40,0  m3/h 150 13 5,46 5,00 7,80 lít xăng 1×4/7 14.720
390              120,0  m3/h 150 12 5,04 5,00 14,40 lít xăng 1×4/7 45.954
391              200,0  m3/h 150 12 5,04 5,00 24,00 lít xăng 1×4/7 73.606
392              300,0  m3/h 150 12 5,04 5,00 33,00 lít xăng 1×4/7 106.056
393              600,0  m3/h 150 11 4,62 5,00 46,20 lít xăng 1×4/7 241.715
Máy nén khí, động cơ diezel – năng suất:
394              5,50  m3/h 150 13 7,15 5,00 0,63 lít diezel 1×4/7 2.990
395              75,00  m3/h 150 13 5,85 5,00 5,76 lít diezel 1×4/7 27.600
396              102,00  m3/h 150 13 5,85 5,00 13,20 lít diezel 1×4/7 40.250
397              120,00  m3/h 150 12 5,40 5,00 13,86 lít diezel 1×4/7 49.795
398              200,00  m3/h 150 12 5,40 5,00 18,00 lít diezel 1×4/7 79.695
399              240,00  m3/h 150 12 5,40 5,00 27,54 lít diezel 1×4/7 101.292
400              300,00  m3/h 150 12 5,40 5,00 32,40 lít diezel 1×4/7 129.789
401              360,00  m3/h 150 12 5,40 5,00 34,56 lít diezel 1×4/7 140.191
402              420,00  m3/h 150 12 5,40 5,00 37,80 lít diezel 1×4/7 182.140
403              540,00  m3/h 150 12 5,40 5,00 36,48 lít diezel 1×4/7 207.640
404              600,00  m3/h 150 11 4,95 5,00 38,40 lít diezel 1×4/7 265.388
405              660,00  m3/h 150 11 4,95 5,00 38,88 lít diezel 1×4/7 309.212
406              1200,00  m3/h 150 11 3,85 5,00 75,00 lít diezel 1×4/7 620.203
Máy nén khí, động cơ điện – năng suất:
407              5,0  m3/h 150 13 5,20 5,00 1,85 kWh 1×3/7 1.890
408              10,0  m3/h 150 13 4,55 5,00 5,41 kWh 1×3/7 3.150
409              22,0  m3/h 150 13 4,55 5,00 6,90 kWh 1×3/7 7.140
410              30,0  m3/h 150 13 4,55 5,00 10,05 kWh 1×3/7 9.135
411              56,0  m3/h 150 13 4,55 5,00 16,77 kWh 1×3/7 19.635
412              150,0  m3/h 150 12 3,84 5,00 44,28 kWh 1×3/7 42.000
413              216,0  m3/h 150 12 3,84 5,00 52,38 kWh 1×3/7 59.288
414              270,0  m3/h 150 12 3,84 5,00 80,46 kWh 1×3/7 76.031
415              300,0  m3/h 150 12 3,84 5,00 86,40 kWh 1×3/7 96.138
416              600,0  m3/h 150 12 3,36 5,00 125,28 kWh 1×4/7 207.428
Máy biến thế hàn một chiều – công suất:
416              40,0 kW 180 24 4,50 5,00 84,00 kWh 1×4/7 15.470
417              50,0 kW 180 24 4,50 5,00 105,00 kWh 1×4/7 20.020
Biến thế hàn xoay chiều – công suất:
419              4,0 kW 180 24 4,84 5,00 8,40 kWh 1×4/7 2.100
420              7,0 kW 180 24 4,84 5,00 14,70 kWh 1×4/7 3.255
421              10,0 kW 180 24 4,84 5,00 21,00 kWh 1×4/7 4.620
422              14,0 kW 180 24 4,84 5,00 29,40 kWh 1×4/7 6.615
423              23,0 kW 180 24 4,84 5,00 48,30 kWh 1×4/7 12.250
424              27,5 kW 180 24 4,80 5,00 57,75 kWh 1×4/7 14.375
425              29,2 kW 180 24 4,80 5,00 61,32 kWh 1×4/7 15.000
426              33,5 kW 180 24 4,80 5,00 70,35 kWh 1×4/7 16.590
Máy hàn điện, động cơ xăng – công suất:
427              9,0 CV 160 20 5,60 5,00 2,70 lít xăng 1×4/7 20.608
428              20,0 CV 160 18 5,04 5,00 4,80 lít xăng 1×4/7 27.945
Máy hàn điện, động cơ diezel – công suất:
429              4,0 CV 160 20 5,60 5,00 1,44 lít diezel 1×4/7 12.880
430              10,2 CV 160 20 5,20 5,00 3,06 lít diezel 1×4/7 24.495
431              27,5 CV 160 18 4,50 5,00 7,43 lít diezel 1×4/7 41.400
Máy hàn hơi – công suất:
432              1000 l/h 100 24 4,80 5,00 1×4/7 2.760
433              2000 l/h 100 24 4,80 5,00 1×4/7 4.320
434 Máy hàn cắt dưới nước 60 25 10,00 5,00 2×5/7 79.200
Máy phun sơn (chưa tính khí nén) – năng suất:
435              400,0 m2/h 120 30 5,40 4,00 1×3/7 4.968
436 Máy phun cát (chưa tính khí nén) 180 30 4,20 4,00 1×3/7 11.110
Máy khoan đứng – công suất:
437              4,5 kW 200 14 4,08 4,00 9,45 kWh 1×3/7 42.400
Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan:
438              13 mm 120 30 8,40 4,00 1,05 kWh 1×3/7 2.500
Máy cắt sắt cầm tay – công suất:
439              1,0 kW 80 30 7,50 4,00 2,10 kWh 1×3/7 3.125
Máy khoan bê tông cầm tay – công suất:
440              0,62 kW 120 30 7,50 4,00 0,93 kWh 1×3/7 2.875
441              0,75 kW 120 20 7,50 4,00 1,13 kWh 1×3/7 3.750
442              0,85 kW 120 20 7,50 4,00 1,28 kWh 1×3/7 4.125
443              1,05 kW 120 20 7,50 4,00 1,58 kWh 1×3/7 5.125
444              1,50 kW 100 20 7,50 4,00 2,25 kWh 1×3/7 6.250
Máy cắt gạch đá – công suất:
445              1,7 kW 80 14 7,00 4,00 3,06 kWh 1×3/7 4.813
Máy cắt bê tông – công suất:
446              1,50 kW 100 20 7,50 4,00 2,70 kWh 1×3/7 5.344
447              12 CV (MCD 218) 100 20 4,50 5,00 7,92 lít xăng 1×4/7 28.500
Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) – tiêu hao khí nén:
448              1,5  m3/ph 110 30 6,60 5,00 1×4/7 3.960
449              3,0  m3/ph 110 30 6,60 5,00 1×4/7 4.510
Máy uốn ống – công suất:
450              2,8 kW 220 14 4,50 4,00 5,04 kWh 1×3/7 20.930
Máy cắt ống – công suất:
451              5,0 kW 220 14 4,50 4,00 9,00 kWh 1×3/7 20.895
Máy cắt tôn – công suất:
452              15,0 kW 220 13 3,86 4,00 27,00 kWh 1×3/7 116.000
Máy cắt đột – công suất:
453              2,8 kW 220 14 4,08 4,00 5,04 kWh 1×3/7 30.900
Máy cắt uốn cốt thép – công suất:
454              5,0 kW 220 14 4,08 4,00 9,00 kWh 1×3/7 13.500
Máy cưa kim loại – công suất:
455           1,7 kW 220 14 4,08 4,00 3,57 kWh 1×3/7 16.800
Máy tiện – công suất:
456           4,5 kW 220 14 4,08 4,00 9,45 kWh 1×3/7 30.000
Máy mài – công suất:
457           1,0 kW 200 14 4,92 4,00 1,80 kWh 1×3/7 2.640
458           2,7 kW 220 14 4,92 4,00 4,05 kWh 1×3/7 8.300
Máy cưa gỗ cầm tay – công suất:
459           1,3 kW 160 30 10,50 4,00 2,73 kWh 1×3/7 4.620
Máy cắt cỏ cầm tay – công suất:
460           0,8 kW 160 30 10,50 4,00 2,16 kWh 1×4/7 2.772
Máy khoan đất  đá, cầm tay – đường kính khoan:
461           F  [ 42  mm (động cơ điện – 1,2 kW) 180 20 8,50 5,00 4,68 kWh 1×3/7 7.000
462           F  [ 42 mm (truyền động khớ nộn – chưa tớnh khớ nộn) 180 20 8,50 5,00 1×3/7 13.800
463           F  [ 42  mm (khoan SIG – chưa tính khí nén) 180 20 6,50 5,00 1×3/7 81.874
464           Búa chèn (truyền động khí nén – chưa tính khí nén) 180 20 8,50 5,00 1×3/7 3.203
Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) – đường kính khoan:
465            F 75 – 95 mm 240 18 5,26 5,00 1×3/7+1×4/7 857.921
466            F 105 – 110 mm 240 18 5,26 5,00 1×3/7+1×4/7 1.072.152
Máy khoan xoay đập tự hành, động cơ điện – đường kính khoan:
467           F 150 (56 kW) 250 15 4,30 5,00 184,80 kWh 1×3/7+1×4/7 1.101.800
Máy khoan đập cáp – đường kính khoan:
468           F 200 – 260 (20 kW) 250 16 6,72 5,00 54,00 kWh 2×3/7+1×4/7 250.000
Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ điện – đường kính khoan:
469           F 160 – 200 (90 kW) 250 15 4,80 5,00 243,00 kWh 1×3/7+1×4/7 1.229.000
Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel – đường kính khoan:
470           F 51 – 76 (310 CV) 250 15 5,80 5,00 167,40 lít diezel 1×4/7+1×7/7 2.081.636
471           F 76 – 89 (145 CV) 250 15 5,50 5,00 82,65 lít diezel 1×4/7+1×7/7 3.161.277
472           F 89 – 102 (220 CV) 250 15 5,20 5,00 121,44 lít diezel 1×4/7+1×7/7 4.103.369
473           F 102 – 115 (300 CV) 250 15 4,20 5,00 162,00 lít diezel 1×4/7+1×7/7 4.552.508
474           F 115 – 127 (144 CV) 250 15 4,20 5,00 82,08 lít diezel 1×4/7+1×7/7 4.648.631
475           F 127 – 152 (335 CV) 250 15 4,20 5,00 180,90 lít diezel 1×4/7+1×7/7 4.420.200
Máy khoan xoay cầu, động cơ điện – đường kính khoan:
476           F 243 – 269 (322 kW) 250 15 3,90 5,00 1042,20 kWh 1×4/7+1×7/7 6.120.000
Máy khoan xoay cầu, động cơ điezel – đường kính khoan:
477           F 152 – 228 (450 CV) 250 15 3,90 5,00 202,50 lít diezel 1×4/7+1×7/7 7.329.000
Máy khoan hầm tự hành, động cơ điezel – đường kính khoan:
478           F 45 (2 cần – 147 CV) 250 15 3,90 6,00 83,79 lít diezel 2×4/7+2×7/7 7.963.293
479           F 45 (3 cần – 255 CV) 250 15 3,90 6,00 137,70 lít diezel 2×4/7+2×7/7 11.606.245
Máy khoan néo – độ sâu khoan:
480            H [ 3,5 m (80 CV) 250 15 3,90 6,00 38,40 lít diezel 2×4/7+2×7/7 7.881.909
Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan:
481           F 2,40 m (250 kW) 200 15 3,20 6,00 675,00 kWh 2×4/7+2×7/7 25.920.458
Tổ hợp dàn khoan leo, công suất:
482           9,0  kW 200 20 1,80 6,00 16,20 kWh 1×4/7 1.536.731
Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp – công suất:
483           40 kW 220 16 6,40 5,00 144,00 kWh 2×3/7+1×4/7 450.000
Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay – công suất:
484           54 CV 220 15 6,50 5,00 19,44 lít diezel 2×3/7+1×4/7 798.000
485           300 CV 220 13 3,90 5,00 97,20 lít diezel 1×6/7+1×4/7+2×3/7 5.212.500
Búa diezel ,tự hành, bánh xích – trọng lượng đầu búa:
486           0,6 T 220 17 4,74 5,00 45,00 lít diezel 1×2/7+1×4/7+1×5/7 553.000
487           1,2 T 220 17 4,40 5,00 56,40 lít diezel 1×2/7+1×4/7+1×5/7 727.400
488           1,8 T 220 17 4,40 5,00 58,50 lít diezel 1×2/7+1×4/7+1×6/7 810.700
489           3,5 T 220 16 3,88 5,00 61,50 lít diezel 2×2/7+1×4/7+1×6/7 1.630.000
490           4,5 T 220 16 3,88 5,00 64,50 lít diezel 2×2/7+1×4/7+1×6/7 1.905.000
Búa diezel chạy trên ray – trọng lượng đầu búa:
491              1,2 T 220 16 3,88 5,00 24 lít diezl+14,12 kWh 1×2/7+1×3/7+1×4/7 432.100
492              1,8 T 220 16 3,88 5,00 30 lít diezl+14,12 kWh 1×2/7+1×3/7+1×5/7 635.625
493              2,2 T 220 14 3,52 5,00 33 lít diezl+14,12 kWh 1×2/7+1×3/7+1×5/7 782.115
494              2,5 T 220 14 3,52 5,00 36 lít diezl+25,42kWh 2×2/7+1×3/7+1×6/7 841.720
495              3,5 T 220 14 3,52 5,00 48 lít diezl+25,42 kWh 2×2/7+1×3/7+1×6/7 948.200
496              4,5 T 220 14 3,52 5,00 63 lít diezl+33,75 kWh 2×2/7+1×3/7+1×6/7 1.171.027
497              5,5 T 220 14 3,52 5,00 78 lít diezl+33,75 kWh 2×2/7+1×3/7+1×6/7 1.396.225
Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích – công suất:
498              60,0 kW 220 16 4,80 5,00 39,60 lít diezel 1×3/7+1×5/7+1×6/7 625.342
Búa rung – công suất:
499              40,0 kW 200 17 3,81 5,00 108,00 kWh 1×3/7+1×4/7 82.110
500              50,0 kW 200 17 3,81 5,00 135,00 kWh 1×3/7+1×4/7 100.100
501              170,0 kW 200 17 2,64 5,00 357,00 kWh 1×3/7+1×4/7 226.380
Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) – trọng lượng búa:
502               [ 3,5 T 200 14 5,90 6,00 51,87 lít diezel T.ph2.1/2+3thợ máy(2×2/4+1×3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4 2.110.844
Tàu đóng cọc C 96  –  búa thuỷ lực, trọng lượng đầu búa:
503              7,5 T 200 13 4,60 6,00 162,00 lít diezel T.tr1/2+T.pII.1/2+4thợ máy(3×2/4+1×4/4)+1thợ điện3/4+1 Thuỷ thủ 2/4 7.047.180
Máy ép cọc trước – lực ép:
504              60 T 180 22 3,96 5,00 37,50 kWh 1×3/7+1×4/7 112.000
505              100 T 180 22 3,96 5,00 52,50 kWh 1×3/7+1×4/7 152.000
506              150 T 180 22 3,96 5,00 75,00 kWh 1×3/7+1×4/7 172.000
507              200 T 180 22 3,96 5,00 84,00 kWh 1×3/7+1×4/7 192.000
508 Máy ép cọc sau 160 22 3,96 5,00 36,00 kWh 1×3/7+1×4/7 52.000
509 Máy cắm bấc thấm 180 14 3,08 5,00 47,85 lít diezel 1×3/7+1×5/7 563.750
Máy khoan cọc nhồi:
510 Búa khoan VRM 1500/800HD 280 13 5,40 5,00 51,60 lít diezel 1×6/7+1×4/7+2×3/7 7.232.504
511 Bộ thiết bị khoan nhồi TRC-15 280 13 5,40 5,00 330,00 kWh 2×6/7+1×5/7+1×4/7+2×3/7 13.769.120
512 Máy khoan cọc nhồi GPS 15 220 17 9,15 5,00 594,00 kWh 1×6/7+1×4/7+2×3/7 1.400.000
513 Máy khoan cọc nhồi QJ 250 280 14 7,80 5,00 675,00 kWh 1×6/7+1×4/7+2×3/7 3.557.000
514 Máy khoan cọc nhồi VRM 2000 280 13 5,14 5,00 60,00 lít diezel 1×6/7+1×4/7+2×3/7 10.671.840
Máy trộn dung dịch khoan – dung tích:
515              [ 750 lít 280 20 6,40 5,00 12,60 kWh 1×3/7 16.700
516              1000 lít 280 18 5,76 5,00 18,00 kWh 1×4/7 114.660
Máy sàng lọc Bentonit BE100 – năng suất:
517              100 m3/h 280 18 5,76 5,00 21,12 kWh 1×4/7 228.420
Sà lan công trình – trọng tải:
518              100,0 T 260 13 5,85 6,00 2 x Thuỷ thủ 2/4 352.100
519              200,0 T 260 13 5,85 6,00 2 x Thuỷ thủ 2/4 517.700
520              250,0 T 260 13 5,85 6,00 2 x Thuỷ thủ 2/4 647.100
521              300,0 T 260 13 5,85 6,00 2 x Thuỷ thủ 2/4 777.700
522              400,0 T 260 13 5,46 6,00 2 x Thuỷ thủ 2/4 867.000
523              600,0 T 260 13 5,46 6,00 2 x Thuỷ thủ 2/4 1.020.000
524              800,0 T 260 13 5,20 6,00 2 x Thuỷ thủ 2/4 1.445.000
525              1000,0 T 260 13 5,20 6,00 2 x Thuỷ thủ 2/4 1.700.000
Phà chuyên dùng, trọng tải:
526              250 T 210 13 5,85 6,00 1T.đoàn3/4+3t.thủ2/4+2thợ máy3/4 537.600
Phao thép, trọng tải:
527              10 T 210 14 6,30 6,00 44.000
528              15 T 210 14 6,30 6,00 58.100
529              60 T 210 13 5,85 6,00 95.830
530              200 T 210 13 5,85 6,00 167.025
Ca nô – công suất:
531              15 CV 200 12 6,00 6,00 3,15 lít diezel 1 Thuyền trưởng 1/2 61.200
532              23 CV 200 12 6,00 6,00 4,83 lít diezel 1 Thuyền trưởng 1/2 67.150
533              30 CV 200 12 5,40 6,00 6,30 lít diezel 1 Thuyền trưởng 1/2 72.900
534              55 CV 200 12 5,40 6,00 9,90 lít diezel 1 Thuyền trưởng 1/2+1t.thủ2/4 93.600
535              75 CV 200 11 4,62 6,00 13,50 lít diezel 1 Thuyền trưởng 1/2+1t.thủ2/4 134.000
536              90 CV 200 11 4,62 6,00 16,20 lít diezel 1 Thuyền trưởng 1/2+1t.thủ2/4 174.600
537              120 CV 200 11 4,62 6,00 18,00 lít diezel 1 Thuyền trưởng 1/2+1t.thủ2/4 214.000
Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,…) – công suất:
538              75 CV 200 11 5,20 6,00 68,25 lít diezel 1 Thuyền trưởng 1/2+2 Thợ máy (1×2/4+1×3/4)+1 Thợ điện 2/4+2 Thuỷ thủ 2/4 167.500
539              150 CV 200 11 4,95 6,00 94,50 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×2/4) + 2 thuỷ thủ (1×2/4 + 1×3/4) 397.700
540              360 CV 200 11 4,95 6,00 201,60 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×2/4) + 2 thuỷ thủ (1×2/4 + 1×3/4) 576.000
541              600 CV 200 11 4,20 6,00 315,00 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2×3/4 + 1×2/4) + 4 thuỷ thủ (3×3/4 + 1×4/4) 856.401
542              1200 CV (tầu kéo biển) 220 11 3,80 6,00 714,00 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2×3/4 + 1×2/4) + 4 thuỷ thủ (3×3/4 + 1×4/4) 7.881.200
Xe nâng – chiều cao nâng:
543              12 m 260 14 4,02 5,00 25,20 lít diezel 1×3/7+1×5/7 370.000
544              18 m 260 14 3,81 5,00 29,40 lít diezel 1×3/7+1×5/7 518.000
545              24 m 260 14 3,81 5,00 32,55 lít diezel 1×3/7+1×5/7 673.400
Xe thang – chiều dài thang:
546              9 m 260 14 3,88 5,00 25,20 lít diezel 1×3/7+1×5/7 510.000
547              12 m 260 14 3,74 5,00 29,40 lít diezel 1×3/7+1×5/7 714.000
548              18 m 260 14 3,74 5,00 32,55 lít diezel 1×3/7+1×5/7 892.500
Bộ phao thả kè – Loại trọng tải, cự ly:
549              95 T      L [ 30 m 160 12 6,24 6,00 81.200
550              137 T – 30 < L [  70 m 160 12 6,24 6,00 117.200
551              190 T –   L > 70 m 160 12 6,24 6,00 162.200
Tàu cuốc sông- công suất:
552              495 CV 260 7,5 5,12 6,00 519,75 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3×3/4 + 1×4/4) + 4 thuỷ thủ (3×3/4 + 1×4/4) 9.364.400
Tàu cuốc biển – công suất:
553              2085 CV 260 7,5 4,50 6,00 1751,40 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3×3/4 + 1×4/4) + 4 thuỷ thủ (3×3/4 + 1×4/4) 28.875.000
Tàu hút bùn  – công suất:
554              150 CV 260 10 6,00 6,00 157,50 lít diezel 1 máy trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×2/4 + 1×4/4) + 2 thuỷ thủ (1×3/4 + 1×2/4) 1.151.400
555              300 CV 260 10 6,00 6,00 304,50 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + thuyền phó 1/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×3/4 +1×4/4) + 2 thuỷ thủ(1×3/4 + 1×2/4) 1.636.600
556              585 CV 260 10 4,13 6,00 573,30 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×4/4) + 4 thuỷ thủ (3×3/4 + 1×4/4) 6.404.625
557              900 CV 260 7,5 4,10 6,00 756,00 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×4/4) + 4 thuỷ thủ (3×3/4 + 1×4/4) 8.265.050
558              1200 CV 260 7,5 3,75 6,00 1008,00 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5×3/4 + 1×4/4) + 2 thuỷ thủ (1×3/4 + 1×4/4) 16.762.935
559              4170 CV 260 7,5 2,40 6,00 3210,90 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5×3/4 + 1×4/4) + 4 thuỷ thủ (3×3/4 + 1×4/4) 84.980.100
Tàu hút bụng tự hành – công suất:
560              1390 CV 260 7,5 6,50 6,00 1445,60 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×4/4) + 4 thuỷ thủ (3×3/4 + 1×4/4) 9.490.250
561              5945 CV 260 7,5 6,00 6,00 5231,60 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×4/4) + 4 thuỷ thủ (3×3/4 + 1×4/4) 54.866.745
Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV – dung tích gầu:
562              17,00 m3 260 10 5,50 6,00 2662,80 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3×3/4 + 1×4/4) + 4 thuỷ thủ (3×3/4 + 1×4/4) 32.065.350
Xáng cạp – dung tích gầu:
563              0,65  m3 220 13 5,20 6,00 45,90 lít diezel 1×5/7+1×4/7+2×3/7 761.856
564              1,00  m3 220 13 5,20 6,00 62,10 lít diezel 1×6/7+1×4/7+ 2×3/7 872.670
565              1,25  m3 220 13 5,20 6,00 70,20 lít diezel 1×6/7+1×4/7+ 2×3/7 1.058.928

Nguồn: BXD

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé: